โลโก้เว็บไซต์ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที เจ้าของผลงาน : นคร คำกิติ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   >> อ่านต่อ


[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก เจ้าของผลงาน : นางณปภัช พันธุ์แก้ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา, นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ เจ้าของผลงาน : นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน หน่วยงาน : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1EIrz0GkX6dumj2Z3xVO__Xp... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของผลงาน : นางอุมาพร เจริญธนากุล หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1GPH8nFn5cYK5nyO3Vs06z8... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (CEO Online)
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (CEO Online) เจ้าของผลงาน : นางมาลาริน  ประจำดี     หน่วยงาน : กองกลาง มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.goog... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เจ้าของผลงาน : ศรัญญา  อินทร์คำเชื้อ หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1RTkQDXn-2QF87JYLZ8pTGeWIdO9w1RLk... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: การให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เจ้าของผลงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : ตาก ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   URL: https://... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เจ้าของผลงาน : นางณปภัช พันธุ์แก้ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา, นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ     หน่วยงาน : กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร   ศรีประเสริฐ ประเภทผลงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   บทสรุป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการดำเนินงา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 15


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา