โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน ปี 2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน ปี 2565


 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มทร.ล้านนา ปี 2565

1

แบ่งตาม :: ประเภทเอกสาร  |  หน่วยงาน |

 

 

Go to top

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 • มทร.ล้านนา เชียงราย | PDF

  มทร.ล้านนา ลำปาง | PDF

  มทร.ล้านนา ตาก | PDF

  มทร.ล้านนา น่าน
 •  (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-1)  | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-2)  | PDF | DOCX

  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
    (วิจัย) | PDF
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ-1)  | PDF | DOCX
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ-2)  | PDF | DOCX
 •  
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  | PDF | DOCX

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 •  (ผลิตบัณฑิต,วิจัย) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 •  (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | PDF | DOCX
 •  
 • กองบริหารงานบุคคล  | PDF | DOCX

  กองกลาง | PDF | DOCX

  กองคลัง | PDF | DOCX

  กองนโยบายและแผน | PDF

  กองพัฒนานักศึกษา | PDF | DOCX

  กองประชาสัมพันธ์ | PDF

  กองพัฒนาอาคารและสถานที่  | PDF | DOCX
 •  
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | PDF | DOCX

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | PDF

  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ | PDF | DOCX

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา | PDF

  สำนักงานตรวจสอบภายใน  | PDF | DOCX
 •  
 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | PDF | DOCX
   
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา | PDF | DOCX

  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | PDF | DOCX

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมมชน | PDF
 •  

 

 •  

แผนประจำปี 2565

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  มทร.ล้านนา ลำปาง
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF
    (วิจัย) | PDF
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  มทร.ล้านนา ตาก
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF
   (วิจัย) | PDF
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  มทร.ล้านนา น่าน
 •   (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 

  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
    (วิจัย) | PDF | DOC
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | DOC
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF
   (วิจัย) | PDF
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  กองบริหารงานบุคคล
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOCX

  กองกลาง
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOC 

  กองคลัง
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOC 

  กองนโยบายและแผน
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF

  กองพัฒนานักศึกษา
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

 • กองประชาสัมพันธ์

  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOCX

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  สำนักงานตรวจสอบภายใน
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOCX

  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
    (พัฒนาสมรรถนะฯ)  | PDF | DOCX
 •  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF  | DOC 

  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  มทร.ล้านนา ลำปาง
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  มทร.ล้านนา ตาก
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  มทร.ล้านนา น่าน
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX 
    (วิจัย) | PDF | DOCX 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOCX 
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOCX

  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF 
    (วิจัย) | PDF

  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  กองบริหารงานบุคคล
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  กองกลาง
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  กองคลัง
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  กองนโยบายและแผน
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  กองพัฒนานักศึกษา
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

 • กองประชาสัมพันธ์
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  สำนักงานตรวจสอบภายใน
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX
 •  

1

Go to top

 

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานอธิการบดี
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 •  

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานอธิการบดี
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 •  

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานอธิการบดี
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

 

Go to top

เขตพื้นที่

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • มทร.ล้านนา ลำปาง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF
    (วิจัย) | PDF
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • มทร.ล้านนา ตาก
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF
   (วิจัย) | PDF
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  
 •  

 • มทร.ล้านนา น่าน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 •  (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-1)  | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-2)  | PDF | DOCX

 • แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX 
 •   (วิจัย) | PDF | DOCX 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOCX 
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOCX
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
   (วิจัย) | PDF
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-1)  | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ-2)  | PDF | DOCX

 • แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
    (วิจัย) | PDF | DOC
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | DOC
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-1) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ-2) | PDF | DOC 
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

คณะ/วิทยาลัย

 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF
   (วิจัย) | PDF
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (ผลิตบัณฑิต) | PDF DOC
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 •  (ผลิตบัณฑิต,วิจัย) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

 • แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

 • โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2565


  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF 
    (วิจัย) | PDF

  รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 •  (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOCX
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX
   
 • แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  
 •  

กอง

 • กองบริหารงานบุคคล
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองกลาง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองคลัง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองนโยบายและแผน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองพัฒนานักศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF
  แผนประจำปี 2565
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองพัฒนาอาคารและสถานที่
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  
 •  

สำนัก/ศูนย์

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 •  (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC

  รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

ศูนย์/สถาบัน

 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3

 


 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF  | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF | DOCX

  แผนประจำปี 2565
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
    (ผลิตบัณฑิต) | PDF | DOC 
    (วิจัย) | PDF | DOC 
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOC 
   
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | PDF

  แผนประจำปี 2565
    (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF

  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 •   (พัฒนาสมรรถนะฯ) | PDF | DOCX

  รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา