โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2010 คน

(21) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร   ศรีประเสริฐ
ประเภทผลงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
 
บทสรุป
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการดำเนินงานมีการจัดประชุมและแผนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดความรู้ของหน่วยงาน ที่ต้องการใช้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพันธกิจและงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจทางด้านงานติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการด้วย CIPP Model  และการตรวจเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของคณะทำงานและชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกับให้คำแนะนำเพิ่มเติม เสนอแนะเพื่อเป็นทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการต่อไป

 

  [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา