โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร


ปี 2567

 

ปี 2566

 

ปี 2565

 

ปี 2564

 

ปี 2563

 

ปี 2562

 

ปี 2561

 

ปี 2560

 

ปี 2559

 

ปี 2558

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา