โลโก้เว็บไซต์ คำสั้งคณะกรรมการ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั้งคณะกรรมการ


ปี 2563

 

ปี 2562

 

ปี 2561

 

ปี 2560

 

ปี 2559

ปี 2558

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา