โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการดำเนินงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการดำเนินงาน


คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา (2558)

ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดการความรู้ของหน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

คู่มือการใช้งาน KM Blog

คู่มือการใช้งาน KM Blog (Kblogger เวอร์ชั่น 1.2) [ สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา ] | [ บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิก ]

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา