โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการดำเนินงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการดำเนินงาน


คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดการความรู้ของหน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดการความรู้ของหน่วยงาน

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา