โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดกาความรู้ ประจำปี  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนการจัดกาความรู้ ประจำปี


แผนประจำปี 2563

แผนประจำปี 2562

  • แผนประจำปี 2562                                                                                        

แผนประจำปี 2561

แผนประจำปี 2560

  • แผนประจำปี 2560                                                                                        

แผนประจำปี 2559

  • แผนประจำปี 2559                                                                                        

แผนประจำปี 2558

  • แผนประจำปี 2558                                                                                        

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา