โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : ตาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา