โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: การให้บริการของกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เจ้าของผลงาน : นางสาวอรพรรณ นามพิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา