โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน ปี 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน ปี 2563


 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มทร.ล้านนา ปี 2563

1

แบ่งตาม ::  ประเภทเอกสาร  |  หน่วยงาน |

 

 

Go to top

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

 •  

แผนประจำปี 2563

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

Go to top

 

รายงานผลการดำเนินงาน

 

 • คณะ/วิทยาลัย
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 •  
 •  

รายงานผลการดำเนินงาน

 • กอง
 • กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่

 

 • สำนัก
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานอธิการบดี

   

รายงานผลการดำเนินงาน

 • ศูนย์
 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 •  
 • สถาบัน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

2

 

 

Go to top

เขตพื้นที่

คณะ/วิทยาลัย

 

กอง

สำนัก

ศูนย์/สถาบัน

 

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา