โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564


 

บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564

1

แบ่งตาม ::  แบ่งตามประเภท  |  หน่วยงาน

 

 

Go to top

 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

2

 

 

Go to top

คณะ/วิทยาลัย

กอง

สำนัก

ศูนย์/สถาบัน

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา