โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี 2564


บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2564 แบ่งตามประเภทผลงาน

 

03 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน


บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี ปี มทร.ล้านนา 2564 แบ่งตามหน่วยงาน

คณะ/วิทยาลัย

กอง

สำนัก/ศูนย์

สถาบัน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา