โลโก้เว็บไซต์ ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564


 

 

 
 
ตรวจสอบผลการส่งไฟล์

 

ประเภทเอกสาร

 

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  2. แผนการดำเนินงาน
  3. โครงการ (แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9))
  4. รายงานความก้าวหน้า 
  5. แนวปฏิบัติที่ดี
  6. ผลการดำเนินงาน
  7. คลิปองค์ความรู้/เทคนิค/แนวปฏิบัติ
  8. เอกสารอื่นๆ

 

 

 

 

 

 


 

ดูผลการส่งเอกสารแยกตามหน่วยงานสังกัด

..

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา