โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์มส่งไฟล์เอกสาร งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564


 

แบบฟอร์มส่งไฟล์เอกสาร  งานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2564   

 

 ดูผลการส่งเอกสาร คลิก!! |  เฉพาะเจ้าหน้าที่ (sharing กับ KM RMUTL และ Lifeboyz)

 

ดูผลการส่งเอกสารแยกตามหน่วยงานสังกัด

..

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา