โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2565


 

แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2565

1

แบ่งตาม ::  แบ่งตามประเภท  |  หน่วยงาน

 

 

Go to top

 

ด้านการผลิตบัณฑิต

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
 • มทร.ล้านนา ลำปาง
 • มทร.ล้านนา น่าน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 •  

 

 •  

ด้านการวิจัย

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
 • มทร.ล้านนา ลำปาง
 • มทร.ล้านนา น่าน
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
 • มทร.ล้านนา ลำปาง
 • มทร.ล้านนา ตาก
 • มทร.ล้านนา น่าน
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • กองบริหารงานบุคคล
 • กองกลาง
 • กองคลัง
 • กองนโยบายและแผน
 • กองประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์วัฒนธรรม
 • สำนักงานทรัพย์สิน
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
 •  

2

 

 

Go to top

เขตพื้นที่

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • มทร.ล้านนา ลำปาง
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • มทร.ล้านนา ตาก
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • มทร.ล้านนา น่าน
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  

คณะ/วิทยาลัย

 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 •  
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ 
 •  
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  

กอง

 • กองบริหารงานบุคคล
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • กองกลาง
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • กองคลัง
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • กองนโยบายและแผน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • กองพัฒนานักศึกษา
 •  
 • กองประชาสัมพันธ์
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • กองพัฒนาอาคารและสถานที่
 •  
 •  

สำนัก

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 •  
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 •  
 •  

ศูนย์/สถาบัน

 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • ด้านการวิจัย
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา