โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุม | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบการประชุม


เอกสารประกอบการการประชุม ประจำปี 2566

หัวข้อ รายการ
ระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2566

 

รายการการประชุม KM ประจำปี 2566

 

 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566
   

 

เอกสารประกอบการการประชุม ประจำปี 2565

หัวข้อ รายการ
ระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2565

 

รายการการประชุม KM ประจำปี 2565

 

 

เอกสารประกอบการการประชุม ประจำปี 2564

หัวข้อ รายการ
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 8/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 8/2564
 3. มติที่ประชุมครั้งที่ 8/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 7/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 7/2564
 3. มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 6/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 6/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 5/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 5/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 5/2564
 3. มติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 4/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 4/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 3/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2564
 2. แจ้งผลการดำเนินกิจกรรม KM ในหน่วยงาน
 3. หนังสือประชาสัมพันธ์การเสวนา
 4. สรุปการประชุม ครั้งที่ 3/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 2/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 2/2564
เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 1/2564
 1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564
 2. สรุปการประชุม ครั้งที่ 1/2564
 3. มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564
เอกสารประกอบการดำเนินงาน 2564
 1. มติ CEO (11.2563)
 2. หนังสือขอทบทวนรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
 3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร
 4. หนังสือขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (อนุมัติ) (2 มีนาคม 2564)
 5. หนังสือขอแจ้งผลการดำเนินกิจกรรม (21 เมษายน 2564)
 6. แบบเสนอแผนงาน (ง.8) โครงการจัดการความรู้
 7. แบบเสนอแผนงาน (ง.8) โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
 8. หนังสือขอนุมัติโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (อนุมัติ) (23 มิถุนายน 2564)

--------

 

เอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2563

หัวข้อ

รายการ

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 5/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 4/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 3/2563  

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 2/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 1/2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา