โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการประชุม | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบการประชุม


เอกสารประกอบการประชุม ประจำปี 2563

หัวข้อ

รายการ

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 5/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 4/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 3/2563  

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 2/2563

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 1/2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา