โลโก้เว็บไซต์ ส่งไฟล์เอกสาร การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งไฟล์เอกสาร การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565


 

 

 
 
ตรวจสอบผลการส่งไฟล์

 

ประเภทเอกสาร

 

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 2. แผนการดำเนินงาน
 3. โครงการ (แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9))
 4. รายงานความก้าวหน้า 
  • ระยะที่ 1 ส่งสิ้นเดือน พฤษภาคม 2566
  • ระยะที่ 2 ส่งสิ้นเดือน มิถุนายน 2566
  • ระยะที่ 3 ส่งสิ้นเดือน กรกฎาคม 2566
 5. แนวปฏิบัติที่ดี
 6. ผลการดำเนินงาน
 7. คลิปองค์ความรู้/เทคนิค/แนวปฏิบัติ
 8. เอกสารอื่นๆ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา