โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน ปี 2566 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน ปี 2566


 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มทร.ล้านนา ปี 2566

1

แบ่งตาม :: แบ่งตามประเภท  |  หน่วยงาน |

 

 

Go to top

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แผนประจำปี 2566

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

 

Go to top

 

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
   กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

2

 

 

Go to top

เขตพื้นที่

คณะ/วิทยาลัย

กอง

 • กองบริหารงานบุคคล
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองกลาง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองคลัง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองนโยบายและแผน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองพัฒนานักศึกษา
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  

 • กองพัฒนาอาคารและสถานที่
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  แผนประจำปี 2566
  โครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2
 • รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3
 •  
 •  

สำนัก

ศูนย์/สถาบัน

 

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา