โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564


 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

แบ่งตามหน่วยงาน

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • รายงานผลการดำเนินงาน
  •  

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • รายงานผลการดำเนินงาน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

 

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

 

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์

  • รายงานผลการดำเนินงาน

 

กองพัฒนาอาคารสถานที่

กองพัฒนาอาคารสถานที่

 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา