โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินงาน ปี 2564


 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มทร.ล้านนา ปี 2564

1

แบ่งตาม ::  ประเภทเอกสาร หน่วยงาน |

1

 

 

Go to top

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แผนประจำปี 2564

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

   
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

   
 • กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่

   
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน

   
 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

 • มทร.ล้านนา เชียงราย
  มทร.ล้านนา ลำปาง
  มทร.ล้านนา ตาก
  มทร.ล้านนา น่าน
  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

   
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

   
 • กองบริหารงานบุคคล
  กองกลาง
  กองคลัง
  กองนโยบายและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาอาคารและสถานที่

   
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานตรวจสอบภายใน

   
 • ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 •  

Go to top

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3

2

 

 

Go to top

 

เขตพื้นที่

คณะ/วิทยาลัย

กอง

สำนัก/ศูนย์

สถาบัน

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา