โลโก้เว็บไซต์ บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2563


 

บันทึกแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ปี 2563

1

แบ่งตาม ::  แบ่งตามประเภท  |  หน่วยงาน

 

 

Go to top

 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

2

 

 

Go to top

คณะ/วิทยาลัย

กอง

สำนัก/ศูนย์

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ  | DOCX | PDF
 •  
 • สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ  | DOCX | PDF
 •  
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะฯ
 •  
 •  

ศูนย์/สถาบัน

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา