โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี65 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : แนวปฏิบัติที่ดี65

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที เจ้าของผลงาน : นคร คำกิติ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   >> อ่านต่อ


[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การทำวิจัยอย่างไรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ : การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: การทำวิจัยอย่างไรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ : การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร, อาจารย์ณัฐพล  กาบคำ, อาจารย์กฤษณธร สินตะละ,  อาจารย์ ดร.เชาวลีย์  ใจสุข,  อาจารย์สุขสวรรค์ คำวงศ์, อาจารย์พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง,  นางณปภัช พันธุ์แก้ว หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย   >> อ่านต่อ


[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์, อาจารย์ ดร.วุฒิกร สระแก้ว, อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม อาจารย์ ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์, ,นายชุมพล พาใจธรรม, นางณปภัช พันธุ์แก้ว หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   >> อ่านต่อ


[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เจ้าของผลงาน : นางสาวรัชนีกร  แรงขิง หน่วยงาน : มทร.ล้านนา พิษณุโลก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : พิษณุโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย   >> อ่านต่อ


[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก เจ้าของผลงาน : นางณปภัช พันธุ์แก้ว, นางสาวปราณี มะโนวร, นายอภิเดช กรรณิกา, นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ เจ้าของผลงาน : นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์นวน หน่วยงาน : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1EIrz0GkX6dumj2Z3xVO__Xp... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของผลงาน : นางอุมาพร เจริญธนากุล หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1GPH8nFn5cYK5nyO3Vs06z8... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดี การสอนออนไลน์แบบ“New normal”ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: “แนวปฏิบัติที่ดี” การสอนออนไลน์แบบ“New normal”ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจ้าของผลงาน : พวงทอง วังราษฎร์ หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : ลำปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   URL: >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (CEO Online)
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (CEO Online) เจ้าของผลงาน : นางมาลาริน  ประจำดี     หน่วยงาน : กองกลาง มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.goog... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เจ้าของผลงาน : ศรัญญา  อินทร์คำเชื้อ หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน   URL: https://drive.google.com/open?id=1RTkQDXn-2QF87JYLZ8pTGeWIdO9w1RLk... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 14


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา