โลโก้เว็บไซต์ [[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 749 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เรื่อง: เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์, อาจารย์ ดร.วุฒิกร สระแก้ว, อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม อาจารย์ ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์, ,นายชุมพล พาใจธรรม, นางณปภัช พันธุ์แก้ว

หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา