โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อดำเนินงานจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างเพื่อการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  นั้น

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) โดยสามารถรับชมผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams 

 

กำหนดการ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

 

COP TALK ด้านการผลิตบัณฑิต

หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยุค New Normal
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13:00 - 16:00 น.

 

 ภาพกิจกรรม

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

COP TALK ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

หัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00 - 16:00 น.

 

 ภาพกิจกรรม

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

COP TALK ด้านการวิจัย                        .

หัวข้อ “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:00- 12:00 น.

 

 ภาพกิจกรรม

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 เอกสารประกอบ - อ.ทนงศักดิ์

 

เข้าร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ดำเนินการผ่าน URL https://forms.gle/VWTDsAtYKFHUfUXX8 

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา