โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 734 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประเด็น “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประเด็นหัวข้อดังนี้

  • เทคนิคการวิเคราะค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
    โดยมี นางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำเสวนา
     
  • เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
    โดยมี นางอุมาพร เจริญธนากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำเสวนา

 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย สามารถนําแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กร โดยในครั้งนี้ได้มีการนําแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  จากปีที่ผ่านมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  

 

ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน และผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในประเด็นถัดไป คือ  ด้านการวิจัย โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย
ประเด็น  “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้จนถึง วันและเวลาจัดกิจกรรม ที่ URL  https://forms.gle/VWTDsAtYKFHUfUXX8 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับเสื้อ "ร่วมงาน KM RMUTL" จาก ที่ได้รับเสื้อ "ร่วมงาน" จากกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.256) ดังนี้

  1. การสุ่มลำดับการลงทะเบียน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน 
  2. การร่วมสอบถามปัญหาข้อสงสัยในห้องเสวนา จำนวน ... ท่าน

โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ไฟล์คลังรูปภาพด้านล่าง

 

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ >> กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา