โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการวิจัย | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 ด้านการวิจัย ประเด็น  “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ประเด็นหัวข้อดังนี้

 • การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  โดยมี ผศ.ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาตร์ มทร.ล้านนา เป็นผู้นำเสวนา
   
 • เทคนิคการเขียนวิจัยให้ได้ทุน
  โดยมี ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้นำเสวนา
   
 • การพัฒนาขั้นตอนแผนผังทางเดินเอกสารการวิจัย
  โดยมี นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำเสวนา
   
 • การพัฒนาขั้นตอนแผนผังทางเดินเอกสารการวิจัย
  โดยมี นางมาลี จินดาแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำเสวนา

 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย สามารถนําแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กร โดยในครั้งนี้ได้มีการนําแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการวิจัย จากปีที่ผ่านมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับเสื้อ "ร่วมงาน KM RMUTL" จาก ที่ได้รับเสื้อ "ร่วมงาน" จากกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.256) ดังนี้

 • การสุ่มลำดับการลงทะเบียน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน 
 • การร่วมสอบถามปัญหาข้อสงสัยในห้องเสวนา จำนวน ... ท่าน

 

โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ไฟล์คลังรูปภาพด้านล่าง

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ >> กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา