โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยุค New Normal ประเด็นหัวข้อดังนี้

 • รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยุค New Normal ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  โดยมี ดร.กรุณา ใจนนถีย์ และ ผศ.กนกทิพย์ อโนราช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นผู้นำเสวนา
   
 • การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19
  โดยมี ผศ.ดร.พชร สายปาระ อาจารย์ประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้นำเสวนา
   
 • ทักษะการออกแบบสื่อสร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์
  โดยมี ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้นำเสวนา
   
 • ข้อสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Forms
  โดยมี อาจารย์กิตติศักดิ์ อำมา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็นผู้นำเสวนา

 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย สามารถนําแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กร โดยในครั้งนี้ได้มีการนําแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต จากปีที่ผ่านมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำแนวปฏิบัติที่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 

 

ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน และผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในประเด็นถัดไป คือ  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ ด้านการวิจัย โดยมีกำหนดการดังนี้

 • วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
  ประเด็น  “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
   
 • วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย
  ประเด็น  “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้จนถึง วันและเวลาจัดกิจกรรม ที่ URL  https://forms.gle/VWTDsAtYKFHUfUXX8 

 

พิเศษ ลุ้นโชครับเสื้อ "ร่วมงาน KM RMUTL" จากการสุ่มลำดับการลงทะเบียน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับเสื้อ "ร่วมงาน" จากกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ด้านการผลิตบัณฑิต (วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565) สามารถตรวจสอบได้ที่ ไฟล์คลังรูปภาพด้านล่าง

 

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ >> กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา