โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีระบบกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น จำนวนผลงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานของนักวิจัยตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พศ. 2565” และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (1) การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพี่อจัดทำรายบงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (2) การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน โดยวิทยากร นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์ จากสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act ดำเนินงานภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Research Utilization: RMUTL RU)” แผนการเสริมสร้างความเข้มแข้งและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการแผลงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา