โลโก้เว็บไซต์ CoP 2567 ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CoP 2567 ด้านการวิจัย : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 887 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

ความยาว 02:15:47 ชั่วโมง
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567
ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.

 

** คลิกที่ภาพ รับชมวิดีทัศน์ **

 

ผู้นำเสวนา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย 
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา น่าน
0:15 น.

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา :
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสาร ในฐาน ก.พ.อ.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
19:13 น.

  เอกสารประกอบ

 

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา :
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลําปาง 
41:39 น.

  เอกสารประกอบ

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา :
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
51:40 น.

  เอกสารประกอบ

 

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา :
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
โดย อาจารย์ ดร.วุฒิกร สระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
1:19:47 น.

  เอกสารประกอบ

 

 

ผู้เข้าร่วมเสวนา :
Getting published in international and Thailand nation journals: techniques & language use
โดย อาจารย์ ดร.กิจจณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
1:37:45 น.

  เอกสารประกอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา