โลโก้เว็บไซต์ ด้านการผลิตบัณฑิต | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ด้านการผลิตบัณฑิต

[[คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

  เรื่อง: เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์, อาจารย์ ดร.วุฒิกร สระแก้ว, อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม อาจารย์ ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์, ,นายชุมพล พาใจธรรม, นางณปภัช พันธุ์แก้ว หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : น่าน ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดี การสอนออนไลน์แบบ“New normal”ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: “แนวปฏิบัติที่ดี” การสอนออนไลน์แบบ“New normal”ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจ้าของผลงาน : พวงทอง วังราษฎร์ หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : ลำปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   URL: >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2565]] แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 / คลังความรู้

  เรื่อง: แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้าง “นักบัญชีนวัตกร” จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ : ตาก ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต   URL: https://... >> อ่านต่อ


[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการผลิตบัณฑิต - การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน นางสาวเกิดศิริ  ชมภูกาวิน ประเภทผลงาน ด้านการผลิตบัณฑิต   บทสรุป การบูรณาการงานบริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา