โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 974 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบ้านทุ่งละครฟาร์ม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา"  ภายใต้ "แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund" ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้าน ววน. ของบุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการวิจัย การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. กลุ่มงานพัฒนาระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม
  2. กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์
  3. กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย ปี 2568 สำหรับหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยประจำคณะ และพื้นที่ รวมถึงแบบฟอร์ม เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา