โลโก้เว็บไซต์ งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา ลำปาง จัด KM แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา ลำปาง จัด KM แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 มิถุนายน 2566 งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุม การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชากามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) จากนักวิชาการเงินและบัญชี ของ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย จัดโดยกองคลัง มทร.ล้านนา มาถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการเบิกจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและพัฒนา ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา