โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 6/2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 6/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการและดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมร่วมรับทราบการพิจารณาทุน KM มทร.ล้านนา รายบุคคล ตลอดจนสรุปผลจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงมอบหมายให้ที่ประชุมดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมโหวตผลงานแนวปฏิบัติที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ  ( คลิกที่นี่ ) จนถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และ ติดตามผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 และคลิปวิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ข้อมูล/ภาพ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา