โลโก้เว็บไซต์ บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 = RMUTL Good Practices Award 2021
โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 135 หน้า
ปีพิมพ์ 2564

 

เกี่ยวกับหนังสือ

บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากบุคลากร มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนําไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้จัดทําแผนการจัดการความรู้ในการดําเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

 • ด้านการผลิต
  • การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
    
 • ด้านการวิจัย
  • การบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม 
    
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชําระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์
  • กระบวนการกํากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  • แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช
  • เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220921160605_49733.pdf

 

https://online.pubhtml5.com/wfhu/vzie/

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา