โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ "แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ" 

(26 ตุลาคม 2564) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการสอนออนไลน์ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ได้มีการทำงานที่บูรณาการ โดยทีม KM ที่ทำหน้าที่ในการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในแต่ละประเด็น  และทีม STEAMS4 ทำหน้าที่ เป็น Facilitator ในการอำนวยความสะดวกในการทำแต่ละกิจกรรมตลอดโครงการ รวมทั้งทีมอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ ช่วยในการประเมินผลและสรุปโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ภาพ/ข่าว: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา