โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีพิมพ์ 2564
จำนวน 366 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ :

รวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ (Good Practices) การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 แยกเป็น 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ 1) องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 2) องค์ความรู้ในการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  และ 3) องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 43 เรื่อง ได้แก่

 

องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  

 • รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 • การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 • การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19 
 • การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 • ข้อสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Forms 
 • แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ 
 • ทักษะการออกแบบสื่อสารสรรค์สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ 
 • การจัดการความรู้สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  ในสถานการณ์ไม่ปกติ 
 • การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่อง ปีที่ 2 

 

องค์ความรู้ในการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

 • การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ 
 • เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน 
 • รูปแบบ/กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน 
 • เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัย 
 • การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 • การเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการเพื่อส่งตีพิมพ์ 
 • เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัยเพื่อพิชิตทุน 
 • การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลในระดับดี 
 • แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งการทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน 
 • แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 • งานประจำสู่งานวิจัย 
 • เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 • เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการทำงาน 
 • การจัดการข้อมูลภายในองค์กรเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • แนวทางการปฏิบัติการเบิก-จ่ายเงิน ของงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 • เทคนิคการประสานงานภายในหน่วยงาน 
 • เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 
 • การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • การจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 • กระบวนการบริหารงานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ 
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” 
 • เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
 • เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 • การพัฒนาด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี
   

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

อ่านแบบออนไลน์ :ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา