โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 8/2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 8/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวถึงผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแจ้งผลการผลการประกวด ตลอดจนการมอบรางวัลแบบออนไลน์ ซึ่งทางคณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมบทความจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ช่วยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์การดำเนินการในหน่วยงาน และแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานผลจากดำเนินงานของแต่ละหน่วยให้ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ เป็นผู้รวบรวมรายงานผลให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ข้อมูล อารีรัตน์ พิมพ์นวน
ภาพ เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา