โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 7/2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สรุปผลการส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2564 รวมถึงแจ้งทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานภายในของตนเองส่งส่วนกลางเพื่อรวบรวมจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในลำดับถัดไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา