โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021)

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้จัดการประกวดบทความ ประเภท Popular Vote เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตบทความแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ทางออนไลน์

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จเรียบร้อบแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

 

ประเภทบทความดีเด่น

ด้านการผลิตบัณฑิต

 • เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกิดศิริ  ชมภูกาวิน
  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ด้านการวิจัย

 • เรื่อง การบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม
  ผู้ส่งผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา
  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 • เรื่อง กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  ผู้ส่งผลงาน นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ, นางสาวณิชาพร ธรรมสอน
  สังกัด กองบริหารงานบุคคล

 

ประเภท Popular Vote

ด้านการผลิตบัณฑิต

 • ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

ด้านการวิจัย

 • ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ประเภท ผู้เข้าอ่าน (สนใจ) บทความมากที่สุด
 • เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์
  ผู้ส่งผลงาน นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์, นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข, นายวีรภัทร กันแก้ว, นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี, นางสาววิไลพร สายทอง, นายเกรียงไกร พงศ์ปวน
  สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ประเภท การ Share (เผยแพร่) บทความมากที่สุด
 • เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสื่อองค์ความรู้ดิจิทัลของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ผู้ส่งผลงาน นางสาวรัตนาภรณ์ สารภี, ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, นางสาวทิน อ่อนนวล, นายพิษณุ พรมพราย
  สังกัด  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 

ประเภท การ Comments (แลกเปลี่ยน) มากที่สุด
 • เรื่อง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
  ผู้ส่งผลงาน ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ
  สังกัด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา