โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2563
จำนวน 398 หน้า

 

สาระสังเขป

รวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นความรู้สำหรับการปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากร/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ประจำปีการศึกษา 2562 จากทุกหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน 3 ประเด็นองค์ความรู้ คือ องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ องค์ความรู้ในการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 46 เรื่อง

 

รายงานKM63 | รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563

[ URL ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร สำรอง ]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา