โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,2558

สาระสังเขป
คู่มือการจัดการความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการกำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร ตลอดจนเครื่องมือการจัดการความรู้เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแผนการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลด  [ คู่มือการจัดการความรู้ PDF ]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา