โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 กุมภาพันธ์ 2559 - 6 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

  เกี่ยวกับโครงการ

 

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

  สำหรับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ

 

  สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

  ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือก

 

 

  เอกสารประกอบการบรรยาย / การเสวนา

 

 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"

สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

 

บันทึกเล่าเรื่อง 7 CoPs : สรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"

 

7 CoPs ชุมชนนักปฏิบัติ ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอ
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 pdf presentation
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ pdf presentation
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง pdf presentation
CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC pdf presentation
CoP 5 การบริหารจัดการ : แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามวงจร PDCA pdf -
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร pdf -
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนำ P - D - C - A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา pdf presentation

 

  ดาวน์โหลด E-Book

 

สูจิบัตร (9th)

 

บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี (9th)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมนนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 9

 

 

บทความแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 9

 

 

 

  ประมวลรูปกิจกรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม KM+2 ครั้งที่ 9

วีดิทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรม KM+2 ครั้งที่ 9

 

 

  เว็บไซต์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา