โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 13 มิถุยายน พ.ศ. 2567  คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เวลา 13.30 - 15.00 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ผศ.ดร. ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน และก่อนมอบเวทีการเสวนาให้กับผู้นำเสวนา คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมสุ่มมอบของที่ระลึกจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 ท่าน และ สุ่มมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในห้อง จำนวน 1 ท่าน

 

กิจกรรมเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น และการเรียนรู้ระหว่างกันในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สู่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กร โดยในครั้งนี้ ได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) จากปีที่ผ่านมา ในเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตอล โดยมี อาจารย์ บุษบา มะโนแสน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้นำเสวนา

 

ดูวีดิทัศน์กิจกรรม ที่ CoP 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต :  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตอล [เร็วๆ นี้]ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา