โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 23 - 24 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ส่งบุคลากรร่วมอบรม เรื่อง "ผลงานวิจัยกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564" ภายใต้กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาาจารย์ นักวิจัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา