โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3963 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 477 หน้า
ปีพิมพ์ 2566


เกี่ยวกับหนังสือ

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแผนการจัดการความรู้ แผนการดําเนินกิจกรรม และได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยได้มีการกํากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของ แต่ละหน่วยงานจัดทําคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ ผ่านเว็บไซต์ https://km.rmutt.ac.th เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา