โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการความรู้เชิงสัมมนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ การสืบสานรักษาต่อยอดปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการความรู้เชิงสัมมนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ การสืบสานรักษาต่อยอดปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดิจิทัล เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการจัดการความรู้เชิงสัมมนา เพื่อส่งเสริมและการยกระดับการประกอบอาชีพในชุมชนเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เรื่อง การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช (KBS No.33 ผลิตโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การสืบสานต่อยอดปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลยุทธที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษาต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ด้านการยกระดับการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และคุณอภิชาติ ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวให้คำแนะนำแก่เกษตรกรออนใต้และความสำคัญของกิจกรรม

         การจัดการความรู้เชิงสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการภาคีความร่วมมือภาครัฐ 3 ฝ่าย ได้แก่ เทศบาลตำบลออนใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยทีมวิทยากรจากทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ คุณอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คุณภรณ์สุดา ปัญญานิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คุณจำรัส วงษา เกษตรกรปลอดสารพิษ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในการขยายผลการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลออนใต้มีความพร้อมให้การสนับสนุน กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนที่สำคัญต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ ภาพ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา