โลโก้เว็บไซต์ รายนามผู้รับแก้วที่ระลึก 12 นักษัตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายนามผู้รับแก้วที่ระลึก 12 นักษัตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต
หัวข้อ "การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ"
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30-16.30 น.

 1. นาย อโนทัย พลภาณุมาศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ปีจอ-สุนัข
 2. นางสาว ประทุมพร ป๋ามี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ ปีจอ-สุนัข
 3. นางสาว นภัสรพี นุชหมอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ ปีกุล-หมู
 4. นาง ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ กองการศึกษา เชียงราย ปีฉลู-วัว
 5. นางสาว อารีรัตน์ พิมพ์นวน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เชียงใหม่ ปีมะเส็ง-งูเล็ก
 6. นาง นันทนา เรืองแสง กองการศึกษา น่าน ปีจอ-สุนัข
 7. นาย อิศร์ สุปินราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ปีมะโรง-งูใหญ่
 8. นาย อนวัช จิตต์ปรารพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ ปีเถาะ-กระต่าย
 9. นางสาว ธนวันต์ ดีศิริ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เชียงใหม่ ปีวอก-ลิง
 10. นางสาว หนึ่งฤทัย แสงใส สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เชียงใหม่ ปีระกา-ไก่
 11. นาง จันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ กองการศึกษา เชียงราย ปีจอ-สุนัข
 12. นาย นายนคร คำกิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ ปีกุล-หมู

 

 

 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย 
หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม" 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 - 16.00 น.

 1. นางสาว ปานชนก เกษมะณี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ ปีขาล-เสือ
 2. นาย วีระชัย ใจคำปัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีขาล-เสือ
 3. นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เชียงใหม่ ปีฉลู-วัว
 4. นาง เกศสุดา อั๋งสกุล กองการศึกษา ตาก ปีขาล-เสือ
 5. นาย ครรชิต เงินคำคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีฉลู-วัว
 6. นาย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ ปีมะโรง-งูใหญ่
 7. นางสาว นภัสรพี นุชหมอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ ปีกุล-หมู
 8. นาย คเชนทร์ เครือสาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เชียงใหม่ ปีระกา-ไก่
 9. นางสาว สุภัควดี พิมพ์มาศ กองการศึกษา น่าน ปีขาล-เสือ
 10. นางสาว กิตติกุล ศิริเมืองมูล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีมะเส็ง-งูเล็ก
 11. นางสาว นันทิดา รังสรรค์ กองพัฒนานักศึกษา เชียงใหม่ ปีขาล-เสือ
 12. นาง จันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ กองการศึกษา เชียงราย ปีจอ-สุนัข

 

 

 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 

หมุนวงล้อ

 1. นาย เจริญ วัฒนผลทิพย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง ปีจอ-สุนัข
 2. นางสาว ชมนพร นามวงค์ กองบริหารทรัพยากร เชียงราย ปีจอ-สุนัข
 3. นางสาว ลัดดา พิกุนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก ปีมะแม-แพะ
 4. นาง นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ กองการศึกษา เชียงราย ปีกุล-หมู
 5. นาย ประเสริฐ อุประทอง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ ปีฉลู-วัว
 6. นาย ภัทรพงศ์ สังฆบุญ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีวอก-ลิง
 7. นาง ศศิวิมล ชุดขัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ ปีระกา-ไก่
 8. นาง รักษ์คณา กวาวสิบสาม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีเถาะ-กระต่าย
 9. นางสาว แววดาว ญาณะ กองประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ปีกุล-หมู
 10. นางสาว ลักษมี กาถม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ปีฉลู-วัว
 11. นาง สุทินา พึ่งทอง กองการศึกษา พิษณุโลก ปีจอ-สุนัข
 12. นางสาว ภาวริศ ถือคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ปีขาล-เสือ
 13. นาย เอกพงศ์ ดวงมาลา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เชียงใหม่ ปีฉลู-วัว
 14. นาย ณัฎฐภัทร มาแดง กองการศึกษา พิษณุโลก ปีกุล-หมู
 15. นาย กฤษณะ หมีนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก ปีฉลู-วัว
 16. นางสาว งามเนตร สุวรรณโชติ กองการศึกษา พิษณุโลก ปีเถาะ-กระต่าย
 17. นาง จามจุรี ฟ้าคำตัน กองการศึกษา เชียงราย ปีฉลู-วัว
 18. นาง ผุสดี สร้อยสุวรรณ กองบริหารทรัพยากร เชียงราย ปีมะเมีย-ม้า
 19. นางสาว วสุกัญญา พีระพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง ปีเถาะ-กระต่าย
 20. นาย กิติศักดิ์ จอมวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลำปาง ปีระกา-ไก่

แลกเปลี่ยน

 1. นางสาว กรกฏ พีระเกียรติขจร กองคลัง พิษณุโลก ปีเถาะ-กระต่าย

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา