โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 5/2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 5/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมพิจารณาเกณฑ์การส่งผลงาน และ กำหนดการประกวดผลงาน ในกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good practice Award 2022 และการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (https://km.rmutl.ac.th/) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

ข้อมูล เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา