โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

(7) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. 
หน่วยงาน     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   
ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน     นางสาวอรพรรณ นามพิชัย   
ประเภทผลงาน ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

บทสรุป

ฝึกงานเป็นแผนการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการกับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้กำหนดให้นักศึกษาที่จะออกฝึกงานต้องได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน เพื่อเตรียมให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในขณะที่ปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นปัจจัยเสริมทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการฝึกงาน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มาอบรมให้ความความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 

  1. การชี้แจงการเตรียมความพร้อม
  2. ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็น
  3. เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ
  4. วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ
  5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ความปลอดภัยในการทำงาน
  7. ความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ

 

 [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาระดับ ปวช. 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา