โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการใช้งานระบบ RIMS เพื่อการจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือการใช้งานระบบ RIMS เพื่อการจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือการใช้งานระบบ RIMS เพื่อการจัดการข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ (STAFF) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2563
จำนวน 32 หน้า

 

สาระสังเขป
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งาน ระบบ RIMS สำหรับบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลติดตามผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย การนำเสนอผลงาน และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ของอาจารย์ นักวิจัยรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา

 

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดี 2563 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา