โลโก้เว็บไซต์ บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทความแนวปฏิบัติที่ดี : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียด

บทความแนวปฏิบัติที่ดี จากการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2) โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความ-มหาวิทยาลัยเทคโ/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความ-มหาวิทยาลัยเทคโ-2/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-2/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความ-มหาวิทยาลัยเทคโ-2/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-3/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-4/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-5/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-6/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-11/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันการพลศึกษา
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-7/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-8/

 

E-book บทความแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันอื่นๆ ที่เข้าร่วม
http://www.km12.rmutt.ac.th/e-book-บทความแนวปฏิบัติที่ดี-9/

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา