โลโก้เว็บไซต์ แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 เมษายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยงาน

รายการ

เขตพื้นที่ตาก

 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ KM ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก

เขตพื้นที่พิษณุโลก

 1. โครงการการจัดการความรู้ แบบ active learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
   
 2. โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" 
  โดย งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
   
 3. โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง เทคนิคและวิธีการสร้างความเข้าใจบริการแก่ผู้รับบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 
  โดย กองบริหารทรัพยากร และ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เขตพื้นที่เชียงราย

 1. การจัดการความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
   
 2. การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
   
 3. การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศษสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

เขตพื้นที่น่าน

 1. โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
   
 2. โครงการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
   
 3. โครงการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อสามารถตีพิมพ์ได้และการหาแหล่งเผยแพร่ 
  โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เขตพื้นที่เชียงใหม่

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 1. โครงการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563 
  โดย งานจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 1. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
  โดย สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 2. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
  โดย สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 3. โครงการ "การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร" 
  โดย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลูกสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริการที่ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 3. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. โครงการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ Program Learning Outcome (PLO) โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 1. โครงการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิด CDIO 
  โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 2. โครงการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง การบริหารจัดการหนังสือราชการ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   
 3. โครงการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง กระบวนการสร้างนักวิจัย 
  โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. โครงการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ 
  โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 1. แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนในรูปแบบดิจิตอล เพื่อการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดย สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล

 1. การจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการกำกับติดตามดารต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองกลาง

 1. โครงการการจัดการความรู้ของกองกลาง เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  โดย กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองคลัง

 1. โครงการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เรื่อง "เทคนิคการให้บริการ service mind" 
  โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

 1. การจัดการความรู้ เรื่อง การปรับรูปแบบกระบวนการเสนอโครงการและรายงานผลโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผน 
  โดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองประชาสัมพันธ์

 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กร 
  โดย กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

 1. โครงการคัดแยกขยะเพื่อมหาวิทยาลัยสะอาด ปราศจากโรคภัย โดย กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 1. จัดการความรู้ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประจำปี 2563 
  โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 1. โครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

 1. โครงการใช้ google docs สนับสนุนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1. โครงการการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัย 
  โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 1. โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
  โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา