โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล้านนา พร้อมกันกับคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรของทุกเขตพื้นที่ร่วมประชุมผ่านห้องประชุมทางไกล

ภาพ วิทยา กวีวิทยาภรณ์,  อารีรัตน์ พิมพ์นวน
ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

 

เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่1.2563

| 01-เชิญประชุมคณะกรรมการการฯ พื้นที่

| 02-เชิญประชุมคณะกรรมการการฯ

| 03-เอกสารประกอบการประชุม KM ครั้งที่ 1.2563

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา