โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลหน่วยงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลหน่วยงาน


ปี 2563

หน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่ตาก

เขตพื้นที่น่าน

เขตพื้นที่พิษณุโลก

เขตพื้นที่เชียงราย
เขตพื้นที่ลำปาง
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
กองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ปี 2562

หน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่ตาก

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน

เขตพื้นที่น่าน

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
เขตพื้นที่พิษณุโลก
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
เขตพื้นที่เชียงราย
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองบริหารงานบุคคล
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองกลาง
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองคลัง
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองนโยบายและแผน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองพัฒนานักศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองประชาสัมพันธ์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา