โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563


 

ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แบ่งตามหน่วยงาน

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา