โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลหน่วยงาน | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลหน่วยงาน


ปี 2563

หน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่ตาก

เขตพื้นที่พิษณุโลก

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เขตพื้นที่ พิษณุโลก  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
 • แผนประจำปี 2563
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
 • ผลการดำเนินงาน
เขตพื้นที่เชียงราย
เขตพื้นที่น่าน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
กองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ปี 2562

หน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่ตาก

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน

เขตพื้นที่พิษณุโลก

 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
เขตพื้นที่เชียงราย
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
เขตพื้นที่น่าน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองบริหารงานบุคคล
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองกลาง
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองคลัง
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองนโยบายและแผน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองพัฒนานักศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองประชาสัมพันธ์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
 • แผนประจำปี 2562
 • แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 • ผลการดำเนินงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา