โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลการจัดการความรู้ แยกตามหน่วยงาน มทร.ล้านนา ปี 2563 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลการจัดการความรู้ แยกตามหน่วยงาน มทร.ล้านนา ปี 2563


 

ข้อมูลการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา ปี 2563 แบ่งตามหน่วยงาน

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา